Všeobecné Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Spoločnosť 

Numero Uno SK s.r.o
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava- mestská časť Rača 
IÄŚO: 47 900 121
DIČ: 2024135201 
nieje platca dph

predáva prostredníctvom svojej internetovej stránky www.luxurystore.sk tovar objednávateľovi (ďalej len „klient“) len podľa nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“).

1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1.1. Zobrazenie výrobkov v online obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len nezáväzný online katalóg a treba ho chápať ako výzvu na predloženie návrhu zo strany klienta.

1.2. Klient si môže vybrať zo sortimentu výrobkov Numero Uno SK s.r.o a prostredníctvom tlačidla „vybrať “ ich môže zbierať v takzvanom nákupnom košíku. Pri objednávke musí klient oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mailovú adresu. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ predkladá klient záväzný návrh na kúpu tovaru nachádzajúceho sa v nákupnom košíku. Tento návrh však môže byť spracovaný a vybavený len vtedy, ak klient kliknutím na tlačidlo „VOP prečítané a akceptované“ akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky a tým sa im pre prípad prijatia jeho návrhu podriaďuje.

1.3. Prevzatie objednávky potvrdí Numero Uno SK s.r.o klientovi bezodkladne elektronickou správou (e-mail), pričom v tejto správe sa ešte raz uvedie objednávka klienta. Potvrdenie prevzatia objednávky, ktoré obsahuje údaje objednávky, VOP spoločnosti Numero Uno SK s.r.o a ďalšie informácie v zmysle § 10 ods. 1 slovenského zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ešte nepredstavuje prijatie návrhu, čo sa v tomto potvrdení aj výslovne uvádza.

1.4. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza tak, že Numero Uno SK s.r.o prijme návrh klienta obstaraním vyskladnenia tovaru podľa objednávky klienta. O tom Numero Uno SK s.r.o zašle klientovi potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Ak Numero Uno SK s.r.o. návrh klienta neprijme, bude Numero Uno SK s.r.o klienta o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

1.5. FaktĂşra sa zasiela spravidla spolu s tovarom, pri platbe vopred sa faktĂşra posiela v potvrdzovacom emaile.

1.6. V prípade objednávok získaných prostredníctvom spolupráce s inými internetovými stránkami, tieto budú spracované rovnako ako objednávky z internetovej stránky www.luxurystore.sk a sú pod zodpovednosťou www.luxurystore.sk

2. Dodanie, dostupnosĹĄ tovaru

2.1. Dodanie tovaru uskutoční dopravca, ktorého vyberie Numero Uno SK, s.r.o. Dodanie tovaru sa vykoná len v rámci územia Slovenskej republiky, a to na klientom uvedenú adresu na Slovensku.

2.2. Ak by klient v prípade dodania tovaru na ním uvedenú adresu nemohol dodaný tovar prevziať – napr. pretože nebude doma – musí bezodkladne kontaktovať dopravcu, ktorý mu zanechal správu. Ak by nebol dopravca zastihnuteľný, môže klient kontaktovať aj priamo Numero Uno SK, s.r.o. V prípade, že klient neprevezme tovar do štrnástich dní po prvom pokuse o jeho dodanie, vráti dopravca tovar Numero Uno SK, s.r.o. na náklady klienta.

2.3. Ak klientom vybraný výrobok nie je trvalo možné dodať, oznámi Numero Uno SK, s.r.o. bezodkladne túto skutočnosť klientovi. Numero Uno SK, s.r.o. v tomto prípade upustí od prijatia návrhu klienta. K uzavretiu zmluvy v tomto prípade nedôjde. Ak klient už uskutočnil platby, budú mu bezodkladne vrátené. Numero Uno SK, s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú tým, že vybraný výrobok nie je možné trvalo dodať. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku omeškania s oznámením o trvalej nemožnosti dodania vybraného výrobku, zodpovedá Numero Uno SK, s.r.o. len vtedy, ak toto omeškanie bolo spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

2.4. Ak klientom v objednávke označený výrobok nie je len prechodne k dispozícii, Numero Uno SK, s.r.o. bezodkladne oznámi túto skutočnosť klientovi. Pri omeškaní dodania tovaru o viac ako dva týždne je klient oprávnený svoj návrh na kúpu odvolať, čo však musí urobiť do jedného týždňa po oznámení o omeškaní dodávky. V takom prípade budú už vykonané platby klienta bezodkladne vrátené. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú na základe oneskoreného oznámenia o omeškaní dodávky, zodpovedá Numero Uno SK, s.r.o. len vtedy, ak bolo oneskorenie spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Ak dodacia doba od výrobcu objednaného tovaru je viac ako 14 dní, Numero Uno SK, s.r.o. bezodkladne informuje klienta o tejto skutočnosti. Ak ani výrobca nepozná termín dodania tovaru, Numero Uno SK, s.r.o. môže objednávku jednostranne zrušiť a ak už tovar bol zaplatený, vrátiť hodnotu tovaru, bez akejkoľvek pokuty.

2.5 Ak klientom vybraný a v objednávke uvedený výrobok nie je možné dodať, Numero Uno SK, s.r.o. bezodkladne ponúkne alternatívne výrobky.

3. Kúpna cena, náklady dodania

3.1. Kúpna cena príslušného tovaru sa určuje podľa cenníka Numero Uno SK, s.r.o, aktuálne platného v deň objednávky, ktorý je k nahliadnutiu na stránke www.luxurystore.sk. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

3.2. Za doručenie sa uplatňuje poplatok vo výške 3,49,- € za balík.

4. SpĂ´sob platby

4.1. Kúpna cena je splatná bezprostredne po doručení objednávky klienta spoločnosti Numero Uno SK, s.r.o.

4.2. Ak by zo strany Numero Uno SK, s.r.o. nedošlo k obstaraniu vyskladnenia tovaru klientovi (pozri bod 1.4.), vráti Numero Uno SK, s.r.o. bezodkladne klientovi prípadne už obdržanú kúpnu cenu.

4.3. Klient môže platbu realizovať platobnou kartou, dobierkou alebo bankovým prevodom.

4.3.1 Platobnou kartou: prijímame platobné karty typu: VISA, Mastercard 4.3.2 Bankovým prevodom na účet číslo: 2936322145/1100, IBAN: SK64 1100 0000 0029 3632 2145 (Tatra Banka a.s.) BIC/SWIFT: TATRSKBX. Pre urýchlenie expedície tovaru a identifikáciu platby uvádzajte variabilný symbol.

4.4. Klient nie je oprávnený zadržať alebo započítať platby z titulu zabezpečovacích nárokov alebo iných vzájomných nárokov; to neplatí, ak by také právo mal zo zákona ako spotrebiteľ v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.5. Ak je klient v omeškaní s platbou, má Numero Uno SK, s.r.o. právo – nezávisle od uplatnenia výhrady vlastníctva podľa bodu 6. – na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 slovenského Občianskeho zákonníka.

5. Výhrada vlastníctva

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vo vlastníctve Numero Uno SK, s.r.o. Ak je klient v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako štrnásť dní, má Numero Uno SK, s.r.o. právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru.

6.Plnenie zmluvných povinností zo strany Numero Uno SK s.r.o.

Zmluvné povinnosti Numero Uno SK, s.r.o. sú splnené v okamihu, keď klient obdrží objednaný tovar

7. Informácia o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa

7.1. Ak je klient spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť do štrnástich dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa, keď klient obdrží tovar. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy listom alebo e-mailom na jednu z nasledujúcich adries:

Numero Uno SK, s.r.o. Nemocničná 26, 066 01 Humenné

Numero Uno SK, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
e-mail: info@luxurystore.sk

7.2. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy musia byť obojstranne poskytnuté plnenia vrátené. Numero Uno SK, s.r.o. vráti klientovi platby, ktoré klient už uhradil a nahradí klientovi nutné a účelné náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Klient musí Numero Uno SK, s.r.o. vrátiť obdržaný tovar a ak tento tovar už používal, musí zaplatiť primeranú náhradu za jeho používanie vrátane náhrady škody za jeho prípadné znehodnotenie. Vrátenie tovaru sa uskutoční tak, že si ho Numero Uno SK, s.r.o. vyzdvihne. Náklady na vrátenie tovaru znáša klient ako spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, pričom platí za dohodnuté, že tieto náklady predstavujú 3,49,- € Pre dohodnutie termínu vyzdvihnutia tovaru musí klient kontaktovať Numero Uno SK, s.r.o. na telefónnom čísle:

0944 426 927 alebo emailom: info@luxurystore.sk

7.3. Plnenia vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy musia byť vrátené do pätnástich dní. Táto lehota klientovi začína plynúť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy resp. odoslaním tovaru, ak sa to považuje za konkludentné odstúpenie od zmluvy; Numero Uno SK, s.r.o. začína táto lehota plynúť prijatím tovaru.

 

8. Záruka

 

8.1. Ak má dodaný tovar vady, je klient v rámci zákonných ustanovení (§ 622 a nasl. slovenského Občianskeho zákonníka) oprávnený požadovať opravu, výmenu veci, primerané zníženie ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, má Numero Uno SK, s.r.o. právo určiť spôsob, akým sa záruka vykoná. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný si uplatniť nároky zo záruky Numero Uno SK, s.r.o. do jedného mesiaca po zistení vady tovaru, inak je akákoľvek zodpovednosť Numero Uno SK, s.r.o. za vady vylúčená. Pre klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej platí, že reklamácie, podľa ktorých tovar nebol dodaný úplne alebo riadne, musia byť uplatnené do siedmych dní po prevzatí tovaru, inak sa tovar považuje za tovar dodaný bez vád.

8.2. S klientmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je dohodnutá jednoročná záručná doba. Pre klientov, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, platí záručná doba dva roky. Záručná doba začína plynúť hneď po obdržaní tovaru klientom.

8.3. Vyhlásenia k záruke alebo v rámci záruky zaväzujú Numero Uno SK, s.r.o. len vtedy, ak ich urobia zamestnanci Numero Uno SK, s.r.o.. Vyhlásenia subdodávateľov nezaväzujú Numero Uno SK, s.r.o..

9. Zodpovednosť za škodu

9.1. Numero Uno SK, s.r.o. zodpovedá v rámci zákonných ustanovení za škody, ktoré sa zakladajú na konaní Numero Uno SK, s.r.o., jej zákonných zástupcov alebo pomocníkov

9.2. Klient je sám zodpovedný za to, že objednaný tovar je technicky vyhovujúci a z právneho hľadiska prípustné pre ním sledovaný účel použitia. Hoci sa Numero Uno SK, s.r.o. snaží na stránke www.luxurystore.sk prijať opatrenia na zabránenie chybám pri objednávaní.

9.3. Numero Uno SK, s.r.o. nemôže zabezpečovať dátovú komunikáciu prostredníctvom internetu na základe súčasného stavu techniky bezchybne a/alebo kedykoľvek disponibilne. Numero Uno SK, s.r.o. preto nezodpovedá za stálu ani nepretržitú disponibilitu svojho online systému obchodu.

9.4. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zostávajú nedotknuté.

10. Znášanie nebezpečenstva

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta odoslaním tovaru klientovi. Klient preto znáša riziko zaslania.

 

11.Ochrana Ăşdajov

Je potrebné, aby Numero Uno SK, s.r.o, v rámci uzatvárania zmlúv získavala údaje o klientovi. Klient preto vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby boli predovšetkým jeho meno, priezvisko, adresa bydliska a jeho e-mailová adresa (základné údaje vzťahujúce sa na osobu) získavané, spracovávané a využívané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ je to potrebné na založenie, obsahové spracovanie alebo zmenu zmluvného vzťahu. Tieto údaje sú chránené pred prístupom tretích osôb, nebudú tretím osobám postúpené a nie sú prístupné cez internet.

12. Oznámenia klientovi

Oznámenia klientovi sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke. Ak by klient nemohol z akýchkoľvek dôvodov prijímať e-maily odoslané spoločnosťou Numero Uno SK, s.r.o. bez toho, aby Numero Uno SK, s.r.o, dostala hlásenie chyby, takýto stav ide na ťarchu klienta.

13. Použiteľné právo

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi klientom a Numero Uno SK, s.r.o, podliehajú slovenskému právu s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

14. Príslušnosť súdu

Pre všetky spory, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Numero Uno SK, s.r.o., platí príslušnosť všeobecného súdu podľa slovenského občianskeho procesného práva.

15. Salvatorská klauzula

Ak by niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok bolo neúčinné alebo by sa neúčinným stalo, účinnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá. Neúčinné ustanovenie nahradia zmluvné strany po vzájomnej dohode právne účinným ustanovením, ktoré sa svojim ekonomickým významom a účelom čo najviac približuje neúčinnému ustanoveniu. Táto úprava platí rovnako v prípade chýbajúcich úprav.

16. Ochrana osobných dát

16.1 Spoločnosť Numero Uno SK, s.r.o.  sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

16.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

16.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

17. Osobné údaje Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve webovej stránky. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Každý používateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

AKÉ SÚBORY COOKIE POUŽÍVAME?

Cookie používame za účelom zlepšenia našich služieb a pomáhajú k správnej funkčnosti našich stránok. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. 

Bez  týchto  cookies  nemusia  niektoré  funkcie webu fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookie sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú. Trvalé cookie (persistent cookie) obsahujú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH POUŽÍVAME NIEKOĽKO TYPOV COOKIE:

17.1. ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIE

Tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Sú to napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez nich by sme nemohli poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich webstránok. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

17.2. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY COOKIE

Pomocou prevádzkových cookie zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webstránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookie nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webstránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

17.3. REKLAMNÉ SÚBORY COOKIE

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookie môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej  z  webových  stránok,  ktoré  sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.  

17.4. SÚBORY COOKIE TRETÍCH STRÁN

Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán, kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookie však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

18. GDPR –

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a záleží nám na tom, aby sme boli transparentní a otvorení v informovaní o spracovaní Vašich osobných údajov. Máme prísne pravidlá, ktoré stanovujú presné podmienky za akým účelom, akým spôsobom a aké osobné údaje využívame.

Vyplnením objednávky, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Numero Uno SK, s.r.o., Sídlo spoločnosti: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – Rača,IČO: 47 900 121, Zapísaná v ORSR, Zapísana na Bratislava I, odd. Sro, vl-č.115997/B využívať Vaše osobné údaje.

Kde uchovávame Vaše údaje?

Dáta sú uchovávané v dátovom centre spoločnosti WebSupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

Prečo používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na účely nevyhnutné so spracovaním Vašej objednávky, záručných záležitostí, či na účely zákazníckej podpory. Vaše osobné údaje používame tiež na zasielanie marketingových ponúk a pozvánok prostredníctvom emailov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame tieto osobné údaje: 

 • kontaktnĂ© informácie – meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefĂłnne ÄŤĂ­slo,
 • platobnĂ© informácie a histĂłria platieb,
 • informácie o objednávke – objednanĂ© produkty, poÄŤet kusov a ceny.
Kto má prístup k Vašim údajom?

Prístup k Vašim osobným údajom má len obmedzený počet interných zamestnancov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň (spracovanie objednávok, záručné záležitosti, balenie, zákaznícka podpora a pod.). Všetci takýto zamestnanci majú prístup len k takému objemu osobných údajov, ktoré k vykonávaniu svojej pracovnej náplne nevyhnutne potrebujú.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre Vás.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. V rámci vybavenia Vašej objednávky môžu byť osobné údaje poskytnuté účtovným kanceláriám, daňovým poradcom a dopravným, či prepravným spoločnostiam, a to napr.:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 , 821 04 Bratislava,Tel: 18 373 alebo 0850 373 373, e-mail: dpd@dpd.sk, IÄŚO: 35834498, ObchodnĂ˝ register okr sĂşdu BA1, oddiel SRO, Vklad ÄŤ. 26367/B

 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, TelefonickĂ˝ kontakt: ZákaznĂ­cky servis: 0850 122 413, e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Máte právo na prístup k informáciám

Máte právo kedykoľvek požiadať (zaslaním správy na e-mailovú adresu info@luxurystore.sk) o informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Spracovaním Vašich osobných údajov pomocou automatických prostriedkov na základe Vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte), ktorý poskytneme Vám alebo inej strane.

Máte právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, kedykoľvek okrem týchto situácií:

 • máte nevybavenĂş záleĹľitosĹĄ so zákaznĂ­ckym servisom,
 • máte otvorenĂş objednávku, ktorĂ© ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej ÄŤasĹĄ,
 • máte nevyrovnanĂ˝ dlh bez ohÄľadu na spĂ´sob platby,
 • ak ste vykonali nákup, Vaše osobnĂ© Ăşdaje v sĂşvislosti s Vašou transakciou uchovávame na základe účtovnĂ˝ch predpisov.
Máte právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Numero Uno SK,s.r.o. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašim záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Máte právo namietať voči priamemu marketingu

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch.

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov

Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazania, za týchto okolností:

 • ak vyhlásite, Ĺľe Vaše osobnĂ© Ăşdaje sĂş nesprávne, a to aĹľ do overenia ich správnosti.
 • ak je spracovanie nezákonnĂ©, mĂ´Ĺľete odporovaĹĄ vymazaniu osobnĂ˝ch Ăşdajov a namiesto toho poĹľadovaĹĄ obmedzenie používania Vašich osobnĂ˝ch Ăşdajov.
 • ak uĹľ nepotrebujeme osobnĂ© Ăşdaje, ale vyĹľaduje sa to pre uplatnenie Vašich práv.
 • ak vznesiete námietku proti spracovaniu podÄľa odstavca vyššie, a to aĹľ do doby, kedy overĂ­me, ÄŤi naše dĂ´vody spracovania prevaĹľujĂş nad Vašimi záujmami.
Máte právo odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

V prípade, že si už viac neprajete dostávať informácie o novinkách a zľavách do Vašej emailovej schránky, môžete Váš predchádzajúci súhlas vziať späť a to kedykoľvek bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@luxurystore.sk.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Všetky požiadavky týkajúce sa Vašich práv uvedených vyššie môžete konzultovať na e-mailovej adrese info@luxurystore.sk.

Zodpovedná osoba

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme Vaše osobné údaje spracovali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na emailovej adrese info@luxurystore.sk.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu. Ak Vám ani komunikácia s našou zákazníckou podporou nepriniesla dostatočné uspokojenie, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.

19. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@luxurystore.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

20. Reklamácie

Pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je Numero Uno SK, s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 3. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.
 4. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

 

Obchodné meno:  Numero Uno SK s.r.o
Sídlo:  Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava- mestská časť Rača 
IÄŚO: 47 900 121
DIČ: 2024135201 
nieje platca dph

email:                                   info@luxurystore.sk

tel.:                                        +421 944 426 927

 

 1. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 3. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.
 5. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.
 6. Orgánom dozoru je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava    
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70 
Kontaktujte nás pomocou formuláru 

 1. Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:
 2. a) Reklamácia v rámci záručnej doby
 3. b) Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

 

 1. Záruka, záručné podmienky

 

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).  Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
 8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 9. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 10. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 11. Kupujúci tovar môže prevziať aj napriek evidentnému poškodeniu obalu
 12. Za nepoškodenú neotvorenú, originál zásielku sa považuje tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať  tovar predávajúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknutú prípadnú škodu je zodpovedný dopravca.
 13. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.
 14. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na info@luxurystore.sk.
 15. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
 • mechanickĂ˝m poškodenĂ­m tovaru,
 • používanĂ­m tovaru v podmienkach ktorĂ© neodpovedajĂş svojou teplotou, vlhkosĹĄou, chemickĂ˝mi a mechanickĂ˝mi vplyvmi prostredia,
 • neodbornĂ˝m zaobchádzanĂ­m alebo zanedbanĂ­m starostlivosti o tovar,
 • nadmernĂ˝m zaĹĄaĹľovanĂ­m alebo používanĂ­m v rozpore so všeobecnĂ˝mi zásadami,
 • prĂ­rodnĂ˝mi Ĺľivlami alebo vyššou mocou.
 1. Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru, ktorým je obuv:
 2. a) deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
 3. b) opotrebenie v dôsledku nesprávneho výberu obuvi, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania obuvi. (v zmysle návodu na použitie),
 4. c) mechanické opotrebovanie ( napr. deformácie podošiev a zvršku, deformácie pätičiek pri nazúvaní bez obuváku, prípadne bez rozšnurovania, pretrhnutie či prerezanie materiálu , vysúšanie obuvi na tepelnom zdroji atď.),
 5. d) vymeniteľné časti obuvi: ako napr. vymeniteľný pätník, alebo šnurovadlo majú prirodzene kratšiu životnosť ako sám výrobok. Ich výmena patrí k bežnej údržbe výrobku, ktorú vykonávajú doporučené strediská opravy obuvi na náklady spotrebiteľa. (informáciu si žiadajte od predávajúceho pri kúpe výrobku),
 6. e) vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,
 7. f) opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania,
 8. g) opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
 9. h) mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácie päty v dôsledku obúvania bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi),
 10. i) znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu,
 11. j) predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi alebo pri výbere neúmerne väčšej obuvi ako je veľkosť chodidla,
 12. k) predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodovej šírky,
 13. l) poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,
 14. m) na obuv, na ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi,
 15. n) premokanie flexiblovej obuvi jej používaním vo vlhkom alebo mokrom prostredí,
 16. o) púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo prevlhnutie usňovej obuvi,
 17. p) na nerovnomernú kresbu líca a čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je pre prírodnú useň prirodzená.
 18. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. . 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

 

III. Reklamačné podmienky

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 4. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť elektronicky alebo písomne na adrese predávajúceho:

 

Numero Uno SK, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača

 

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár,  daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru  a doklad o doručení  (ďalej len „požadované doklady“).
 2. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
 • identifikácia kupujĂşceho,
 • ÄŤĂ­slo elektronickej objednávky,
 • popis tovaru, ktorĂ˝ si kupujĂşci Ĺľiada vrátiĹĄ/vymeniĹĄ s uvedenĂ­m kĂłdu, farby, veÄľkosti, mnoĹľstva a ceny,
 • názov a ÄŤĂ­slo bankovĂ©ho účtu kupujĂşceho a kĂłd banky,
 • dátum a podpis kupujĂşceho.
 1. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 2. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.
 3. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 4. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 6. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.
 7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 9. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 10. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 12. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
 13. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.
 14. Ak po doručení tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti medzi  dodaný tovarom a faktúrou, prípadne chyby tovaru, oznámi to najneskôr do 3 dní predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na mail info@luxurystore.sk alebo telefonicky na tel. +421 944 426 927.

21. Ako reklamovaĹĄ

Ako postupovať pri reklamácii alebo ak chcete vymeniť tovar alebo chcete naspäť vaše peniaze:

 1. Tovar došiel poškodený.

V tomto prípade zašlite tovar späť na našu adresu a bude Vám vymenený. V prípade, že danú vec už nebudeme mať ponúkneme Vám iné oblečenie alebo vrátenie peňazí. Na tovare musí byť upevnená visačka, tak ako Vám bola doručená s tovarom.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru odporúčame skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar odporúčame nepreberať, Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), odporúčame Vám okamžite nám túto skutočnosť nahláste.

 1. Vrátenie alebo výmena tovaru do 14 dní.

VRÁTENIE TOVARU

Milí zákazníci, ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, nepoužitý vrátiť späť.

Ak budete chcieť vec vymeníme za inú veľkosť alebo za iný tovar, alebo Vám vrátime peniaze späť na Váš účet alebo poštovou poukážkou.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

POSTUP:

 1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
 2. Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete: Vaše meno, adresu a telefónne číslo, Váš podpis
 3. v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť  peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,
 4. Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.
 5. Tovar zasielajte v obale / v krabici /, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
 6. Adresa pre doruÄŤenie :

Numero Uno SK, s.r.o.
Nemocničná 26
066 01 Humenné

UPOZORNENIE:

Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet.

VĂťMENA TOVARU:

Ak Vám tovar nesedí a chceli by ste ho vymeniť za inú veľkosť, poprípade iný tovar, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý zaslať späť na výmenu.

POSTUP:

 1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
 2. Priložte list, kde uvediete: Vaše meno, adresu a telefónne číslo, názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť, číslo faktúry, Váš podpis a dátum.
 3. Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
 4. Tovar zasielajte v obale /v krabici, alebo inom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
 5. Adresa pre doruÄŤenie :

Numero Uno SK, s.r.o.
Nemocničná 26
066 01 Humenné

POZOR: Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu  za cenu poštovného pre SR vo výške 3,49 €.

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

 1. Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovú adresu info@luxurystore.sk  a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene. Neposielajte tovar na dobierku.

Reklamácie posielajte poštou na adresu :

Numero Uno SK, s.r.o.
Nemocničná 26
066 01 Humenné

 • Do zásielky nám prosĂ­m uveÄŹte prĂ­ÄŤinu reklamácie .
 • PriloĹľte kĂłpiu faktĂşry alebo prĂ­jmovĂ˝ pokl. doklad
 • ÄŽalej mĂ´Ĺľte priloĹľiĹĄ presnĂş definĂ­ciu vady, poškodenia.
 • V prĂ­pade, Ĺľe reklamáciu uznáme, uveÄŹte aj spĂ´sob vrátenia peňazĂ­ (na Váš účet alebo poštovou poukážkou), kde peniaze vrátime, prĂ­padne nás upozornite, Ĺľe máte záujem o ten istĂ˝ tovar /v prĂ­pade, Ĺľe bude ešte dostupnĂ˝/
 • PoprosĂ­me udávaĹĄ aj vaše ÄŤĂ­slo telefĂłnu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviĹĄ a podaĹĄ vám o nej informácie
 • ZákaznĂ­k je vĹľdy informovanĂ˝ max. do 7 pracovnĂ˝ch dnĂ­ , od dodania reklamácie / emailom, telefonicky /

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave do 30dní.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na potlacreklamy.sk.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Na tovar predanĂ˝ odo dňa 01. 04. 2004 platĂ­ zákonná záruÄŤná doba 24 mesiacov.
 • ZáruÄŤnĂ© doby zaÄŤĂ­najĂş plynúť od prevzatia veci kupujĂşcim. Záruka sa nevzĹĄahuje na vadu, kvĂ´li ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dĂ´jde k vĂ˝mene tovaru, záruÄŤná doba zaÄŤĂ­na plynúť znova od prevzatia novej veci. To istĂ© platĂ­.
 • Ak ide o vady, ktorĂ© sa vyskytnĂş po kĂşpe, treba ich vytknúť bez zbytoÄŤnĂ©ho odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskĂ´r do uplynutia urÄŤenej záruÄŤnej doby. Po uplynutĂ­ záruÄŤnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • SpotrebiteÄľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskĂ´r do 30 dnĂ­ odo dňa nasledujĂşceho po dni prevzatia veci predávajĂşcim. V prĂ­pade, Ĺľe predávajĂşci tĂşto zákonnĂş lehotu nedodrží, má spotrebiteÄľ právo rozhodnúť sa, ÄŤi bude poĹľadovaĹĄ vĂ˝menu tovaru alebo vrátenie peňazĂ­ (§ 623 OZ).
 • Pri odstrániteÄľnej vade má spotrebiteÄľ právo, aby bola bezplatne, vÄŤas a riadne odstránená. O spĂ´sobe odstránenia vady rozhoduje predávajĂşci a je povinnĂ˝ vadu bez zbytoÄŤnĂ©ho odkladu odstrániĹĄ.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri vĂ˝skyte neodstrániteÄľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na danĂ˝ účel, má spotrebiteÄľ právo buÄŹ na vĂ˝menu veci alebo na odstĂşpenie od zmluvy (vrátenie peňazĂ­). Záleží len na kupujĂşcom, ÄŤi si uplatnĂ­ právo na vĂ˝menu alebo vrátenie peňazĂ­. Ak si však zvolĂ­ jedno z tĂ˝chto práv, nemĂ´Ĺľe uĹľ tĂşto voÄľbu sám jednostranne meniĹĄ.
 • Pri uplatnenĂ­ reklamácie je potrebnĂ© predloĹľiť doklad o kĂşpe.
 • SpotrebiteÄľ nemá ÄŹalej používaĹĄ vec, na ktorej zistil vadu.
 • Opotrebovanie charakteristickĂ© pre danĂ˝ materiál alebo pouĹľitie sa nepovaĹľuje za vadu.

VII. REKLAMÁCIA, PODMIENKY ZÁRUKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK


REKLAMAÄŚNY PORIADOK

Preambula

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti Numero Uno SK, s.r.o.  v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti Numero Uno SK, s.r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Článok I

Prevencia

 • Odst.1: Pri vĂ˝bere tovaru je potrebnĂ©, aby zvolenĂ˝ druh a veÄľkosĹĄ vĂ˝robku presne zodpovedal potrebám zákaznĂ­ka. ZákaznĂ­k pred zakĂşpenĂ­m vĂ˝robku vezme do Ăşvahy účel pouĹľitia, prevedenie, materiálovĂ© zloĹľenie a spĂ´sob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolenĂ˝ z hÄľadiska funkÄŤnĂ©ho, sortimentnĂ©ho a veÄľkostnĂ©ho je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu pouĹľitia tovaru.
 • Odst.2: PoÄŤas celej doby používania zakĂşpenĂ©ho tovaru je nutnĂ©, aby zákaznĂ­k venoval dostatoÄŤnĂş pozornosĹĄ základnĂ˝m pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebnĂ© zvážiĹĄ všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujĂşce plnĂş funkÄŤnosĹĄ a ĹľivotnosĹĄ vĂ˝robku, ako napr.: nadmernĂş intenzitu používania vĂ˝robku, používanie vĂ˝robku k nevhodnĂ©mu účelu.
 • Odst.3: ÄŽalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrĂ©ho stavu tovaru a jeho funkÄŤnosti je jeho pravidelná ĂşdrĹľba. Je potrebnĂ© si uvedomiĹĄ, Ĺľe nesprávna alebo nedostatoÄŤná ĂşdrĹľba tovaru podstatne skracuje jeho plnĂş funkÄŤnosĹĄ a ĹľivotnosĹĄ. SpoloÄŤnosĹĄ Numero Uno SK, s.r.o.  poskytuje svojim zákaznĂ­kom prostrednĂ­ctvom ZáruÄŤnĂ©ho listu a ÄŹalších informaÄŤnĂ˝ch materiálov dostatoÄŤnĂ© mnoĹľstvo informácii potrebnĂ˝ch k správnej starostlivosti o všetky druhy predávanĂ©ho tovaru.
 • Odst.4: K zabezpeÄŤeniu riadnej starostlivosti a ĂşdrĹľby slúžia rĂ´zne prĂ­pravky a ÄŤistiace prostriedky..
 • Odst.5: ZáruÄŤnĂş dobu nemoĹľno zamieňaĹĄ so ĹľivotnosĹĄou tovaru, tj. dobou, poÄŤas ktorej pri správnom používanĂ­ a správnom ošetrovanĂ­ vrátane ĂşdrĹľby, mĂ´Ĺľe tovar vzhÄľadom k svojim vlastnostiam, danĂ©mu účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydrĹľaĹĄ.

Článok II

Základné podmienky reklamácie

 • Odst.1: SpoloÄŤnosĹĄ Numero Uno SK, s.r.o. zodpovedá zákaznĂ­kovi za to, Ĺľe predávanĂ˝ tovar je bez chĂ˝b, Ĺľe sa zhoduje s oznaÄŤenĂ­m a propagáciou tovaru, popisujĂşcim jeho vlastnosti, účel a akosĹĄ.
 • Odst.2: Ak sa vyskytne na zakĂşpenom tovare v záruÄŤnej dobe chyba, má zákaznĂ­k právo tuto chybu reklamovaĹĄ.
 • Odst.3: Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej prĂ­ÄŤina je pouĹľitie nevhodnĂ©ho, alebo nekvalitnĂ©ho materiálu, nedodrĹľanie technolĂłgie, alebo nevhodná technolĂłgia, poprĂ­pade nevhodnĂ© konštrukÄŤnĂ© riešenie.
 • Odst.4: Za chybu nemoĹľno povaĹľovaĹĄ zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záruÄŤnej doby v dĂ´sledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatoÄŤnĂ©ho, alebo nevhodnĂ©ho ošetrovania, v dĂ´sledku prirodzenĂ˝ch zmien materiálov z ktorĂ˝ch je tovar vyrobenĂ˝, v dĂ´sledku akĂ©hokoÄľvek poškodenia užívateÄľom ÄŤi treĹĄou osobou, alebo inĂ©ho nesprávneho zásahu.
 • Odst.5: Ak uplatnĂ­ zákaznĂ­k právo zo zodpovednosti za chyby predanĂ©ho tovaru riadnym spĂ´sobom, je vedĂşci predajne, alebo nĂ­m poverenĂ˝ zamestnanec povinnĂ˝ o reklamácii rozhodnúť ihneÄŹ, v zloĹľitejších prĂ­padoch v lehote do troch pracovnĂ˝ch dnĂ­. Do tejto lehoty sa však nezapoÄŤĂ­tava doba, potrebná k odbornĂ©mu posĂşdeniu chyby.
 • Odst.6: Reklamácia sa povaĹľuje za riadne uplatnenĂş, ak je reklamovanĂ˝ tovar kompletnĂ˝ a reklamácii nebránia obecnĂ© zásady hygieny. ZákaznĂ­k je povinnĂ˝ predloĹľiĹĄ reklamovanĂ˝ tovar vyÄŤistenĂ˝, zbavenĂ˝ všetkĂ˝ch neÄŤistĂ´t a hygienicky nezávadnĂ˝. SpoloÄŤnosĹĄ Numero Uno SK, s.r.o.  je oprávnená odmietnuĹĄ prevziaĹĄ k reklamaÄŤnĂ©mu konaniu tovar, ktorĂ˝ nebude splňovaĹĄ vyššie uvedenĂ© zásady obecnej hygieny.
 • Odst.7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytoÄŤnĂ©ho odkladu, najneskĂ´r do 30 dnĂ­ odo dňa uplatnenia. VedĂşci predajne, alebo nĂ­m poverenĂ˝ pracovnĂ­k mĂ´Ĺľe v odĂ´vodnenĂ˝ch prĂ­padoch so zákaznĂ­kom dohodnúť lehotu dlhšiu.
 • Odst.8: ZákaznĂ­k je povinnĂ˝ po ukonÄŤenĂ­ reklamaÄŤnĂ©ho konania prevziaĹĄ predmet reklamácie. Ak tak neurobĂ­ do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovanĂ˝.

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • Odst.1: ZákaznĂ­k mĂ´Ĺľe uplatniĹĄ reklamáciu priamo v sĂ­dle spoloÄŤnosti. ZákaznĂ­k uplatňuje reklamáciu osobne, poprĂ­pade poštou. Nákup reklamovanĂ©ho tovaru v sĂ­dle spoloÄŤnosti Numero Uno SK, s.r.o.  preukazuje zákaznĂ­k najlepšie nákupnĂ˝m dokladom. Bez predloĹľenia nákupnĂ©ho dokladu zaháji spoloÄŤnosĹĄ Numero Uno SK, s.r.o.  reklamaÄŤnĂ© konanie len pokiaÄľ zákaznĂ­k inĂ˝m vierohodnĂ˝m spĂ´sobom doloží resp. preukáže, Ĺľe reklamovanĂ˝ tovar zakĂşpil v predajni Numero Uno SK, s.r.o.
 • Odst.2: VedĂşci predajne, alebo nĂ­m poverenĂ˝ pracovnĂ­k je povinnĂ˝ vydaĹĄ zákaznĂ­kovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spĂ´sobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedenĂ­ prĂ­padnej opravy a o dobe jej trvania.
 • Odst.3: Akonáhle zákaznĂ­k uplatnĂ­ niektorĂ© z práv zodpovednosti za chyby tovaru, naprĂ­klad právo na odstránenie chyby ÄŤi zÄľavu, je tĂ˝mto prejavom viazanĂ˝ a nemĂ´Ĺľe voÄľbu uplatnenĂ©ho práva meniĹĄ, pokiaÄľ sa nedohodne s vedĂşcim predajne, alebo nĂ­m poverenĂ˝m pracovnĂ­kom inak.

Článok IV

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • Odst.1: Právo zo zodpovednosti za chyby musĂ­ byĹĄ uplatnenĂ© v záruÄŤnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutnĂ© uplatniĹĄ bez zbytoÄŤnĂ©ho odkladu, ihneÄŹ, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. PrĂ­padnĂ© omeškanie pri pokraÄŤujĂşcom používanĂ­ tovaru, mĂ´Ĺľe zaprĂ­ÄŤiniĹĄ prehÄşbenie chyby, znehodnotenie tovaru a mĂ´Ĺľe byĹĄ dĂ´vodom odmietnutia reklamácie. ZáruÄŤná doba je 24 mesiacov a zaÄŤĂ­na plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 • Odst.2: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby aĹľ do doby, keÄŹ zákaznĂ­k po skonÄŤenĂ­ opravy bol povinnĂ˝ vec prevziaĹĄ, sa do záruÄŤnej doby nepoÄŤĂ­ta. SpoloÄŤnosĹĄ Numero Uno SK, s.r.o.  je povinná vydaĹĄ kupujĂşcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedenĂ­ opravy a o dobe jej trvania. PokiaÄľ je vĂ˝sledkom reklamaÄŤnĂ©ho konania vĂ˝mena reklamovanĂ©ho tovaru, zaÄŤne beĹľaĹĄ záruÄŤná doba znovu od prevzatia novĂ©ho tovaru. Pri vĂ˝mene chybnej súčasti vzĹĄahuje sa nová záruÄŤná doba na vymenenĂş súčasĹĄ.
 • Odst.3: Chyba, ktorá sa prejavĂ­ do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa povaĹľuje za chybu, ktorá bola uĹľ v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak spoloÄŤnosĹĄ Numero Uno SK, s.r.o.  nepreukáže opak.

Článok V

Odstrániteľné chyby

 • Odst.1: Za odstrániteÄľnĂ© chyby sa povaĹľujĂş takĂ© chyby, ktorĂ© moĹľno opravou odstrániĹĄ, bez toho, aby utrpel vzhÄľad, funkcia a kvalita tovaru.
 • Odst.2: V prĂ­pade vĂ˝skytu odstrániteÄľnej chyby má zákaznĂ­k právo, aby bola bezplatne, vÄŤas a riadne odstránená. SpoloÄŤnosĹĄ Numero Uno SK, s.r.o.  je povinná chyby odstrániĹĄ bez zbytoÄŤnĂ©ho odkladu, najneskĂ´r však do 30 kalendárnych dnĂ­ odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Odst.3: O prevedenĂ­ opravy rozhodne vedĂşci predajne alebo nĂ­m poverenĂ˝ pracovnĂ­k a vyznaÄŤĂ­ alebo dohodne termĂ­n vyzdvihnutia opravy zákaznĂ­kom, pokiaÄľ sa nedohodnĂş inak (odoslanie poštou).
 • Odst.4: ZákaznĂ­k mĂ´Ĺľe namiesto odstránenia chyby poĹľadovaĹĄ vĂ˝menu tovaru (moĹľno vymeniĹĄ za akĂ˝koÄľvek tovar), pokiaÄľ tĂ˝m spoloÄŤnosti Numero Uno SK, s.r.o.  nevzniknĂş neprimeranĂ© náklady vzhÄľadom k cene tovaru, alebo závaĹľnosti chyby.
 • Odst.5: V prĂ­pade chyby odstrániteÄľnej má zákaznĂ­k právo na vĂ˝menu tovaru (moĹľno vymeniĹĄ za akĂ˝koÄľvek tovar) alebo na odstĂşpenie od zmluvy pokiaÄľ:
  • o reklamácia nebola vybavená do 30tich dnĂ­ odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
  • o zákaznĂ­k nemĂ´Ĺľe pre opätovnĂ© vyskytnutie odstrániteÄľnej chyby po oprave, alebo pre väčší poÄŤet odstrániteÄľnĂ˝ch chĂ˝b tovar riadne používaĹĄ.

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Článok VI

Neodstrániteľné chyby

 • Odst.1: Za neodstrániteÄľnĂş chybu sa povaĹľuje taká chyba, ktorĂş nemoĹľno odstrániĹĄ, alebo jej odstránenie nie je účelnĂ© s prihliadnutĂ­m ku všetkĂ˝m rozhodnĂ˝m okolnostiam.
 • Odst.2: Ak ide o chybu neodstrániteÄľnĂş, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívanĂ˝ ako tovar bez chyby má zákaznĂ­k právo:
  • poĹľadovaĹĄ vĂ˝menu tovaru za novĂ˝ bezchybnĂ˝ (moĹľno vymeniĹĄ za akĂ˝koÄľvek tovar)
  • alebo odstĂşpiĹĄ od kĂşpnej zmluvy
 • Odst.3: V prĂ­pade, Ĺľe charakter neodstrániteÄľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetickĂ©) a zákaznĂ­k neĹľiada vĂ˝menu tovaru, má právo na primeranĂş zÄľavu z kĂşpnej ceny alebo mĂ´Ĺľe od zmluvy odstĂşpiĹĄ. Pri poskytovanĂ­ zÄľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spĂ´sobu opotrebovania vĂ˝robku, dĺžke jeho užívania a k moĹľnostiam ÄŹalšieho pouĹľitia.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

22. Záverečné ustanovenia
Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.7.2018 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.luxurystore.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Tieto VOP sú vypracované pre prevádzkovateľa stránky www.luxurystore.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie

OdstĂşpenie od zmluvy na stiahnutie